БНАПД

За Българската национална асоциация по подводна дейност

Българската Национална Асоциация по Подводна Дейност - БНАПД е основана през 1999г.

Правила за инструкторския състав

07.01.2012

ПРАВИЛА
за подготовката и работата с инструкторския състав на БНАПД с квалификация по системата на CMAS

1. Цел
Настоящите правила имат за цел:
- да уеднаквят методиката за обучение на водолазните инструктори с квалификации по системата на CMAS в рамките на БНАПД

Съобщение на УС на БНАПД

На свое заседание, проведено на 06.03.2008, УС на БНАПД взе следните решения:

Решение на Управителния съвет на БНАПД от 18.12.2007г.

УС реши Общото събрание на Асоциацията да се проведе на 29.03.2008г. от 11:00ч. във Фестивален и конгресен център - гр. Варна със следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на УС през 2007г.
2. Избор на нов Управителен съвет и комисии.
3. Приемане на план за работата на Управителния съвет през 2008г.

Syndicate content